Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng trang web stingworld.vn. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, bài viết, hình ảnh, video, biểu đồ, biểu mẫu và tài liệu khác trên trang web stingworld.vn là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba sở hữu. Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo vệ bởi các luật pháp hiện hành về bản quyền và sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phát hành, tái bản, tải xuống, tải lên, chỉnh sửa, dịch thuật, bán, truyền bá hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung từ trang web stingworld.vn mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ tương ứng.

Nội dung và thông tin

Mọi thông tin và nội dung trên trang web stingworld.vn được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giải trí. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của thông tin và nội dung này. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng và dựa vào thông tin trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin, nội dung trên trang web, bao gồm cả những thiệt hại gián tiếp hoặc trực tiếp.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web stingworld.vn có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, đáng tin cậy và nội dung của các trang web bên thứ ba đó. Việc truy cập vào và sử dụng các trang web bên thứ ba là tùy ý và có nguy cơ riêng. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét kỹ các điều khoản và chính sách của trang web bên thứ ba trước khi sử dụng chúng.

Quyền riêng tư 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Hãy đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web stingworld.vn, bạn đồng ý và chấp nhận rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ trang web stingworld.vn, bao gồm cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập của bạn vào trang web stingworld.vn hoặc hạn chế quyền truy cập nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc các quy định pháp luật liên quan.