Tham khỏa các quy định trong luật sổ đỏ 2019

Cùng tranhbien.vn – Tham khỏa các quy định trong luật sổ đỏ 2019 về điều kiện cấp Sổ đỏ theo quy định của nhà nước về: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho hộ gia đình, điều kiện cấp sổ hồng…

Các quy định trong luật sổ đỏ 2019

Điều kiện để được có quan có thẩm quyền cấp sổ độ cho các cá nhân gồm 02 trường hợp: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất (QSDĐ) và không có giấy tờ về QSDĐ.

Cùng tranhbien.vn - Tham khỏa các quy định trong luật sổ đỏ 2019 về điều kiện cấp Sổ đỏ theo quy định của nhà nước về: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho hộ gia đình, điều kiện cấp sổ hồng...

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

1 – Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai…

2 – Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 (ngày Luật Đất đai 1993có hiệu lực);

3 – Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

4 – Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

5 – Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

6 – Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất, gồm:

7 – Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chỉnh phủ, gồm:

Lưu ý: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 đang được lưu trữ tại cơ quan mình cho Ủy ban nhân dân cấp xã và người sử dụng đất để phục vụ cho việc đăng ký, cấp Sổ đỏ.

 Theo tranhbien.vn