Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt

Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt đã công bố mới lãi suất mới nhất, qua đó khách hàng có thể nhận được mức cuối kỳ lên tới 300 tỷ đồng.

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được NH LienVietPostbank áp dụng là 7,40%/ năm cho kỳ hạn 25 và 36 tháng.

Bảng lãi suất ngân hàng Liên Việt Post bank

 Stt
 Loại dịch vụ
 
 Lãi suất huy động
 1
 Tiết kiệm không kỳ hạn (%/năm)
0,30
 2
Tiền gửi tài khoản Cá nhân (%/năm)
0,30
 3
 Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần (%/năm)
Kỳ hạn 01 tháng
 
 4,50
Kỳ hạn 02 tháng
 4,50
Kỳ hạn 03 tháng
 
 5,10
Kỳ hạn 06 tháng
 5,80
Kỳ hạn 09 tháng
 6,20
Kỳ hạn 12 tháng
 6,90
Kỳ hạn 13 tháng
 7,00
Kỳ hạn 15 tháng
  7,10
Kỳ hạn 16 tháng
  7,10
Kỳ hạn 18 tháng
 7,20
Kỳ hạn 24 tháng
 7,30
Kỳ hạn 25 tháng
 7,40
Kỳ hạn 36 tháng
 7,40
 4
 Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ (%/năm)
 4,1
 Lĩnh lãi hàng quý
Kỳ hạn 12 tháng
6,73
Kỳ hạn 24 tháng
6,87
 4,2
 Lĩnh lãi hàng tháng
Kỳ hạn 06 tháng
5,73
Kỳ hạn 12 tháng
6,69
Kỳ hạn 24 tháng
6,83
 5
 Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi trước (%/năm)
 
 
Kỳ hạn 01 tháng
 4,48
 
Kỳ hạn 02 tháng
 4,46
 
Kỳ hạn 03 tháng
  5,03
 
Kỳ hạn 06 tháng
 5,63
 
Kỳ hạn 09 tháng
  5,92
 
Kỳ hạn 12 tháng
 6,45
 
Kỳ hạn 13 tháng
 6,50
 
Kỳ hạn 15 tháng
  6,52
 
Kỳ hạn 16 tháng
  6,48
 
Kỳ hạn 18 tháng
   6,49
 
Kỳ hạn 24 tháng
  6,37
 
Kỳ hạn 25 tháng
 6,41
 
Kỳ hạn 36 tháng
 6,05
 6
Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần (được chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt (%/năm)
Kỳ hạn 03 tháng
5,10
Kỳ hạn 06 tháng
5,80
Kỳ hạn 12 tháng
 6,90
Kỳ hạn 24 tháng
7,30
7
Tiết kiệm gửi góp (%/năm)
Kỳ hạn 06 tháng
5,80
Kỳ hạn 09 tháng
6,20
Kỳ hạn 12 tháng
6,90
Kỳ hạn 18 tháng
7,20
Kỳ hạn 24 tháng
7,30
Kỳ hạn 36 tháng
7,40
Kỳ hạn 48 tháng
 
6,60
Kỳ hạn 60 tháng
 
6,60
Trích nguồn: Ngân hàng Lienvietpostbank

So sanh bảng lãi xuất ngân hàng Liên việt qua các tháng

Nhìn chung bảng lãi suất mới nhất của ngân hàng Postbank vẫn không có nhiều thay đổi so với hồi tháng trước đó.

Đáng chú ý trong đợt công bố lần này là sự bổ sung các hạng mục ký gửi quan trọng, đối với mục gửi tiền góp thì mức lãi suất được áp dụng cho kì hạn gửi 9 tháng là 6.20%/ năm.

Mặt khác, lãi suất gửi tiền tiết kiệm qua các tháng với kỳ hạn gửi 24 tháng mức lãi suất được NH Liên việt áp dụng là 7/30%/ năm thay đổi so với tháng nước.